0850 11 15 15 dispecing@cbcslovakia.sk

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti CBC Slovakia s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia, použiteľnosť všeobecných obchodných podmienok a Objednávka tovaru
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) určujú podľa ust. § 273 ods. 1 zákona č.
513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „ObchZ“) časť obsahu kúpnych zmlúv,
ktorými spoločnosť CBC Slovakia s.r.o. ako predávajúci predáva kupujúcim – podnikateľom v zmysle
ObchZ, tovar.
2. VOP sa vzťahujú na akékoľvek dodávky tovaru predávaného spoločnosťou CBC Slovakia s.r.o. kupujúcim
na základe akceptovaných objednávok zo strany predávajúceho resp. uzatvorených kúpnych zmlúv
(faktúr). Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy sa budú riadiť týmito VOP. Odlišné
dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred znením týchto VOP. Aktuálne znenie VOP sa nachádza na
internetovej stránke https://www.cbcslovakia.sk/.
3. Predávajúci a Kupujúci sa ďalej dohodli, že dodávky tovaru sa budú uskutočňovať na základe
objednávok urobených v ústnej (osobne, telefonicky) alebo písomnej forme ( telefaxom, poštou,
prostredníctvom e-mailu v súlade s ust. § 40 ods. 4 OZ) akceptovaných Predávajúcim výslovne (ústne,
písomne), alebo konkludentne (napr. dodaním tovaru) resp. na základe kúpnych zmlúv. Z objednávky
musí byť zrejmá minimálne identifikácia Kupujúceho, označenie objednávaného tovaru, čo do druhu
a množstva a požadovaný termín dodania tovaru.
4. Objednávka uskutočnená Kupujúcim vyššie uvedeným spôsobom, je považovaná za záväznú
a Predávajúci je oprávnený ju prijať spravidla takým istým spôsobom, akým bola urobená. Objednávka
neštandardného tovaru môžu byť Predávajúcim akceptovaná len na základe písomnej objednávky
Kupujúceho s uvedením záväzného termínu pre dodanie tovaru.
5. Všetky vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v kúpnej zmluve a nie sú obsiahnuté v
týchto VOP sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami ObchZ v platnom znení.

II. Dodanie a prijatie tovaru
1. Miestom plnenia dodávky je sklad predávajúceho. Dodávka je splnená, ak je daná k dispozícii
kupujúcemu v sklade predávajúceho. V prípade, že dopravu tovaru zabezpečuje predávajúci vlastnými
vozidlami, je dodávka splnená doručením do miesta určenia. Pri použití verejnej prepravy je dodávka
splnená odovzdaním tovaru prvému verejnému prepravcovi. V prípade, ak dopravu zabezpečuje Kupujúci
na vlastné náklady, je dodávka splnená, ak je daná do dispozície prepravcovi kupujúceho. Kupujúci je
povinný potvrdiť prevzatie tovaru na dodacom liste.
2. Dodávka sa považuje za splnenú riadne a včas, pokiaľ predávajúci dodá kupujúcemu tovar v priebehu
dohodnutej dodacej lehoty, najneskôr však podľa objektívnych možností výrobcu, alebo dodávateľa
v lehote 2 mesiacov po akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho alebo uzavretí kúpnej
zmluvy, bez ohľadu na dohodnutú dodaciu lehotu. V prípade podľa predchádzajúcej vety nie je predávajúci
v omeškaní s dodaním tovaru. Za nedodržanie dodacej lehoty spôsobenej treťou stranou nenesie
predávajúci zodpovednosť.
3. Kupujúci je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pre riadne dodanie a prevzatie tovaru. V prípade, že
kupujúci nezabezpečí prevzatie tovaru riadne a včas, zodpovedá za spôsobenú škodu a predávajúci je
oprávnený na náklady kupujúceho tovar uskladniť a to buď vo svojom, alebo prenajatom sklade.
Predávajúci je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s dopravou, skladovaním a manipuláciou
tovaru.

III. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare
1. Nebezpečenstvo poškodenia, straty, zničenia alebo znehodnotenia tovaru, vrátane dopravného rizika
bez ohľadu na to, z akých príčin vznikli, prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom
odovzdania tovaru kupujúcemu v sklade predávajúceho, alebo ak tak kupujúci neurobí včas, tak v čase,
kedy mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci si tovar riadne neprevezme.
2. V prípade dopravy tovaru predávajúcim znáša predávajúci riziko až do momentu príchodu tovaru do
miesta určenia. V prípade prepravy tovaru kupujúcim, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na
kupujúceho momentom, kedy je mu umožnené nakladať s tovarom, alebo odovzdaním tovaru prvému
prepravcovi kupujúceho.
3. Ak dôjde k poškodeniu, alebo strate tovaru pri použití verejnej prepravy, uplatní reklamáciu u dopravcu
objednávateľ prepravy.
4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej
ceny predávajúcemu v súlade s príslušnou kúpnou zmluvou, alebo týmito VOP. S poukazom na toto
ustanovenie je predávajúci ako vlastník tovaru až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar
oprávnený vstúpiť do priestorov kupujúceho, alebo tretích osôb, s čím kupujúci výslovne súhlasí a týmto
sa zaväzuje zabezpečiť súhlas tretích osôb so vstupom predávajúceho do ich priestorov, kde je skladovaný
tovar a to z titulu vlastníckeho práva predávajúceho.

 IV. Kúpna cena
1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar riadne a včas.
2. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák.č. 18/1996 Zb. v platnom znení.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny kúpnej ceny v prípade, ak dôjde k zvýšeniu cien u výrobcov,
k zmene peňažného kurzu, nárastu inflácie a pod.

V. Platobné podmienky
1. Pre zaplatenie kúpnej ceny je rozhodujúci spôsob platenia, (ďalej len „platobná podmienka“) dohodnutá
pri každej dodávke tovaru.
2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v lehote a na základe faktúry vystavenej
predávajúcim, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, alebo vkladom v hotovosti na bankový
účet predávajúceho.
3. Kúpna cena je splatná dňom uvedeným v príslušnom daňovom doklade (faktúre) vystavenom
predávajúcim. Kúpna cena sa považuje za uhradenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny vrátane DPH
na účet predávajúceho, uvedenej so správnym variabilným symbolom.
4. V prípade, ak kúpna cena nebude uhradená riadne a včas, je predávajúci oprávnený zrušiť akékoľvek
ďalšie dohodnuté dodávky a je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy z titulu podstatného porušenia
zmluvy bez akýchkoľvek nárokov kupujúceho z omeškania, náhrady škody a pod.
5. Právo podľa bodu 4. prislúcha predávajúcemu aj vtedy, ak má oprávnenú pochybnosť o platobnej
schopnosti resp. bonite kupujúceho.
6. V prípade, že kupujúci je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny, a to i len čiastočne, má predávajúci
v súlade s ust. § 369 ObchZ voči kupujúcemu právo na úhradu zákonného úroku z omeškania a náhradu
akýchkoľvek súdnych i mimosúdnych nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky.

VI. Vyššia moc
1. Záväzok predávajúceho riadne dodať tovaru kupujúcemu zaniká v prípade, ak nie je možné prijatú
objednávku realizovať z dôvodov vyššej moci.
2. Vyššou mocou sa rozumejú výnimočné okolnosti, ktoré predávajúcemu zabraňujú dočasne alebo trvalo
splniť povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy resp. akceptovaných objednávok, pokiaľ nastanú po
uzavretí kúpnej zmluvy resp. akceptácii objednávky a sú nezávislé od predávajúceho a predávajúci ich
nemohol odvrátiť. Keď nastanú okolnosti, ktoré majú charakter vyššej moci, má predávajúci právo
primerane predĺžiť dodaciu lehotu, alebo od zmluvy resp. akceptovanej objednávky odstúpiť. V obidvoch
prípadoch predávajúci nie je zodpovedný za spôsobenú škodu. Za okolnosti vyššej moci sa považujú
najmä, ale nie výlučne požiar, povodeň, zemetrasenie, dopravné obmedzenia, poveternostné podmienky,
štrajk a pod.

VII. Reklamácie a zodpovednosť za škodu
1. Kupujúci je povinný prevziať dodaný tovar, prehliadnuť ho vrátane jeho obalu a zistiť jeho stav a
množstvo. Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar v prípade, ak jeho kvalita, druh či množstvo
nezodpovedá dohodnutým podmienkam. Reklamácia sa uplatňuje ihneď a výlučne písomnou formou
s uvedením dátumu dodania tovaru, čísla príslušnej faktúry, druhu tovaru, reklamovaného množstva a
popisu vady.
2. Zjavné poškodenie obalov tovaru je kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď pri prevzatí tovaru,
najneskôr však do 7 dní od dodania tovaru. .
3. Skryté vady tovaru je kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď po ich zistení, najneskôr však do 12
mesiacov od doby dodania tovaru. .
4. V prípade uplynutia vyššie uvedených lehôt dochádza k zániku zodpovednosti predávajúceho za vady
tovaru. V prípade, že dôjde k oneskorenému alebo nesprávnemu uplatneniu reklamácie, alebo keď je
reklamovaný tovar ďalej používaný, resp. predaný, zaniká zodpovednosť predávajúceho za vady.
5. Z reklamačného konania sú vylúčené vady tovaru, ktoré boli zapríčinené v súvislosti s uskladnením
tovaru u kupujúceho, alebo použitím nevhodných postupov a materiálov.
6. Predávajúci je povinný reklamáciu kupujúceho uplatnenú riadne, včas a správne, t.j. za podmienok
uvedených v tomto článku ( náležitosti reklamácie atd.) vyriešiť podľa objektívnych možností čo najskôr,
a však najneskôr do 60 dní odo dňa reklamácie resp. zistenia záverov nestranného inštitútu. Povahu
a odôvodnenosť vady môže posudzovať i výrobca. V prípade, že predávajúci alebo výrobca reklamáciu
zjavných, alebo skrytých vád neuzná, oznámi to kupujúcemu bez zbytočného odkladu.
7. Predávajúci zodpovedá len za skutočnú škodu, kupujúcim riadne preukázanú a riadne uplatnenú, a to
len do výšky kúpnej ceny za príslušnú dodávku tovaru.

VIII. Záruka na tovar
1. Dĺžka záručnej doby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov je stanovená v dĺžke 12
mesiacov.
2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má byť podľa objednávky
kupujúceho, príp. podľa požiadavky príslušných právnych predpisov, prevedená odborná inštalácia tovaru
osobou k tomu spôsobilou a oprávnenou, začína záručná doba plynúť až odo dňa prevedenia inštalácie,
pokiaľ ju kupujúci objednal najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru, a to riadne a včas, a poskytol
k prevedeniu inštalácie potrebnú súčinnosť.

Platné od 1.4.2018

CBC Slovakia s.r.o.
Nové záhrady I/9, SK-82105 Bratislava 2
IČO: 44773293
IČ DPH: SK7020000130
CBC Slovakia s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sro, Vložka c. : 58631/B